آدرس: بندر ماهشهر مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین فجر
تلفن تماس: 09166913029 – 09909453029 – 09392711989